I AM Peace
I breathe peace
I covet peace
I am at one with peace
I am sharing peace
I feel peace
I hold peace
I seek peace
I am at peace
I declare peace
I offer peace
I have found inner peace
I practice peace
I am in love with peace
I choose peace
I hail to peace
I embrace peace
I give peace
I receive peace
I am at peace with myself